Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 38
  • Tháng hiện tại: 1101
  • Tổng lượt truy cập: 95570

Đóng góp ý kiến

Ông/bà nhận xét như thế nào về thái độ của cán bộ khi giao tiếp, giải quyết hồ sơ?

Lịch sự, tận tình, chu đáo

Bình thường

Thờ ơ

Hách dịch, nhũng nhiễu

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
Nội dung chi tiết
5.1 Cơ sở pháp lý
- Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT số 14/2017/QH14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14.
- Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT.
- Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT. Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị VK, VLN quân dụng, CCHT.
- Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, TCTN, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VK thô sơ.
-  Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý VK, VLN, CCHT.  Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.
5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
5.3
 
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
1. Văn bản đề nghị thu hồi. x  
2. Giấy giới thiệu. x  
3. Một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ.   x
5.4 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.5 Thời gian xử lý
Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Trực tiếp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết)
5.8
 
Lệ phí
Không
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian
(Không quá)
Biểu mẫu/
Kết quả
  Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Giờ hành chính Theo mục 5.3
  Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN, TCTN, CCHT theo trình tự được xác định tại Điều 6 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT; cụ thể: Cán bộ Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu và lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH 05 ngày  
B1  “1. Thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký đối với trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng hoặc không thuộc đối tượng được trang bị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT đề nghị cơ quan trang bị, cấp giấy phép, giấy xác nhận đăng ký để thu hồi. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện theo quy định sau:
a) Thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm thu hồi và cấp giấy phép vận chuyển từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến địa điểm thu hồi;
b) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm vận chuyển VK, VLN quân dụng, CCHT kèm theo giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký (nếu có) đến địa điểm thu hồi theo thời gian thông báo;
c) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, số hiệu, ký hiệu, nhãn hiệu, nước sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, tình trạng VK, VLN quân dụng, CCHT và số lượng giấy phép kèm theo. Biên bản lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền thu hồi.
 
 
 
- Hồ sơ kèm văn bản đề nghị.
- Văn bản thông báo thời gian, địa điểm thu hồi.
- Biên bản thu hồi được lập và giao cho các bên liên quan.
- VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN, TCTN, CCHT được thu hồi.
- Phiếu BM.05.
 
 
 
 
 
2. Thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận đăng ký đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trước khi giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT đề nghị cơ quan trang bị, cấp giấy phép, giấy xác nhận đăng ký thu hồi. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đề nghị thu hồi thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi có văn bản thông báo. Trường hợp không giao nộp theo thông báo, thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, lập biên bản thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Hồ sơ kèm văn bản đề nghị hoặc văn bản thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
- Biên bản thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận đăng ký.
- VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN, TCTN, CCHT được thu hồi.
- Phiếu BM.05.
  3. Thu hồi giấy phép, giấy xác nhận đăng ký đối với trường hợp VK, CCHT bị mất hoặc giấy phép, giấy xác nhận đăng ký cấp không đúng thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT đề nghị cơ quan trang bị, cấp giấy phép, giấy xác nhận đăng ký thu hồi. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện theo quy định như sau:
a) Thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm thu hồi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
b) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm mang giấy phép, giấy xác nhận đăng ký đến địa điểm thu hồi theo thời gian thông báo;
c) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi rõ số lượng, loại giấy phép, giấy xác nhận đăng ký. Biên bản lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền thu hồi.
  - Hồ sơ kèm văn bản đề nghị.
- Văn bản thông báo thời gian, địa điểm thu hồi.
- Giấy phép, giấy xác nhận đăng ký.
- Biên bản thu hồi được lập và giao cho các bên liên quan.
- Phiếu BM.05.
 
4. Thu hồi giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN quân dụng, CCHT đối với trường hợp giấy chứng nhận, chứng chỉ đã cấp cho cá nhân trong trường hợp chuyển công tác khác, nghỉ hưu, thôi việc hoặc không còn đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thu hồi giấy chứng nhận, chứng chỉ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp trước đó. Trình tự, thủ tục thu hồi thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này. - Hồ sơ kèm văn bản đề nghị.
- Văn bản thông báo thời gian, địa điểm thu hồi.
- Giấy phép, giấy xác nhận đăng ký.
- Biên bản thu hồi được lập và giao cho các bên liên quan.
- Phiếu BM.05.
5. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện việc giao nộp VK, VLN quân dụng, CCHT, giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiến hành kiểm tra, lập biên bản, tổ chức thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT, giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ và xử lý theo quy định của pháp luật”. - Biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
- VK, VLN quân dụng, CCHT, giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ.
- Phiếu BM.05.
B3 Sau khi thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT, phải tiến hành phân loại, bảo quản và đề nghị thanh lý, tiêu hủy theo quy định. Đối với giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN quân dụng, CCHT, cơ quan đã cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ ra quyết định tiêu hủy và tổ chức tiêu hủy theo quy định. Cán bộ Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu và lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Giờ hành chính - V20: Biên bản thanh lý VK, VLN, CCHT.
- V21: Biên bản tiêu hủy VK, VLN, CCHT.
- Phiếu BM.05.
B4 Thống kê và theo dõi. Cán bộ Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu Giờ hành chính Sổ theo dõi hoặc sổ BM.06
  - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - BM.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của Mục 5.9. Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị. Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
- Trong trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để đề nghị in và nhận lại Giấy. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thời hạn thực hiện thủ tục hành chính có thể ngắn hơn thời hạn pháp luật quy định.