Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
STT Tên thủ tục
1

Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh

2

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

3

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

4

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

5

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

6

Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

7

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

8

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

9

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

10

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

11

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

12

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

13

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

14

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

15

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

16

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

17

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

18

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

19

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

20

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

21

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

22

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

23

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

24

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ CN

25

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

26

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

27

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

28

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

29

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

30

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

1 2  Trang sau