Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
STT Tên thủ tục
1

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

2

Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

4

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

5

Cấp giấy nghiệm thu về PC&CC

6

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ

7

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án - công trình

8

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

9

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC

10

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp PC&CC

11

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC

12

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

13

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC

14

Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC

15

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC

16

Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy